Apartmány Bulharsko - Český dům

Všeobecné obchodní podmínky

 

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek společnosti Hotel Český Dům, provozovna Hotel Český Dům (dále jen „VOP“), je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb v Hotelu Český Dům(dále jen „ČD“). VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání, pokud nejsou obchodní vztahy upraveny smlouvou, ve které je uvedeno jinak. Potvrzením Nabídky ČD, resp. Objednávky Objednatele/Klienta (dále jen „Nabídka“) – uznává Objednatel/Klient následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

 

  1. Objednávka a přijetí objednávky

1.1. Objednávky ubytovacích a souvisejících služeb v ČD musí mít písemnou formu, a musí být zaslána faxem, emailem nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách ČD. Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany zařízení. Po obdržení potvrzené Nabídky se ujednání v ní uvedená stávají pro ČD závazná; ČD je tímto okamžikem povinen služby specifikované v potvrzené Nabídce řádně poskytnout a Objednatel tyto odebrat a zaplatit za ně stanovenou cenu, včetně dodatečně písemně specifikovaných služeb podepsaných oprávněnou osobou Objednatele.

1.2. Budou-li Objednatelem, příp. jím určenou osobou/zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou ČD i Objednatel povinni postupovat v souladu s ustanovením 1.1. VOP.

  1. Platební podmínky

2.1. Objednatel je povinen uhradit cenu za služby poskytnuté ze strany ČD, jež jsou specifikovány v potvrzené Nabídce včetně těch, které byly objednány dodatečně v souladu s ustanovením 1.2. VOP.

2.2. Objednatel se zavazuje poskytnout ČD (požaduje-li to ČD) zálohu ve výši a termínu splatnosti stanovených v Nabídce. Nebude-li záloha Objednatelem uhrazena ve sjednané výši a určeném termínu, vyhrazuje si ČD právo zrušit sjednanou rezervaci.

2.3. Za objednané a poskytnuté služby může Objednatel po dohodě s ČD zaplatit v hotovosti na recepci ČD, platební kartou a nebo bankovním převodem na základě vystavené faktury ČD.

2.4. Objednatel se zavazuje uhradit daňové doklady (faktury) ve lhůtě splatnosti v nich uvedené, tj. do 14 dnů od jejich vystavení, není-li sjednáno jinak. Písemné reklamace mohou být uplatněny pouze do doby splatnosti příslušné faktury; ČD si na jejich vyřízení vyhrazuje lhůtu 14 dnů ode dne jejich doručení. Částka faktury nepodléhající reklamaci je splatná v původním termínu splatnosti faktury.

2.5. Jako den úhrady je brán den připsání platby na bankovní účet ČD, jež je uveden na daňovém dokladu (faktura).

2.6. Objednatel se zavazuje zaplatit ČD smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové výše splatné pohledávky ČD za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

2.7. ČD si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu Objednavatele k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek po splatnosti.

2.8. Veškeré platby budou uskutečněny v měně, která odpovídá měně uvedené v potvrzené Nabídce. Ceny v měně EUR budou kalkulovány aktuálním kursem stanoveným ČNB platným ke dni poskytnutí služby.

  1. Storno podmínky

3.1. Storno rezervace musí mít písemnou formu a musí být ze strany ČD písemně potvrzeno.

3.2. Klient má právo stornovat rezervaci bez poplatku do 14 dní před termínem rezervace. Pokud klient zruší rezervaci v kratší době než 14 dní, je klient povinen uhradit následující storno poplatky:

Nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením pobytu 25% z ceny ubytování.

Nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením pobytu 50% z ceny ubytování.

Méně než 2 kalendářní dny před zahájením pobytu 100% z ceny ubytování.

Při předčasném odjezdu je účtován stornopoplatek ve výši 100% zbývající ceny rezervace.

3.3. Objednatel je povinen uhradit ČD storno poplatek dle ustanovení 3.1. VOP do 14 dnů ode dne oznámení storna objednávky dle ustanovení 3.3. VOP. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je Objednatel povinen zaplatit ČD vedle částky odpovídající storno poplatku též smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.

  1. Dárkové poukazy

4.1. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné, k jednorázovému uplatnění v termínu platnosti uvedeném na dárkovém poukazu. Pokud Klient poukaz nevyčerpá v celé hodnotě, nevyčerpanou část nelze převést na jiný termín a nelze požadovat ze strany Klienta za nevyčerpanou část peněžní kompenzaci.

  1. Reklamace

5.1. Reklamaci služeb poskytnutých ČD je Objednatel povinen uplatnit bezodkladně po zjištění nedostatků v místě jejich poskytnutí, tj. ve ČD a ČD je povinen o reklamaci sepsat záznam. Objednatel může také uplatnit reklamaci v písemné (faxové či elektronické) formě nejpozději následující den po skončení ubytování. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

  1. Práva a povinnosti Objednatele/Klienta

6.1. Uzavřením smlouvy o ubytování získává Objednatel/Klient právo na běžné užívání najatých prostor, zařízení ubytovacího podniku, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a na běžnou obsluhu. Objednatel/Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými směrnicemi penzionu nebo předpisy pro hosty (domovní řád).

6.2. Objednatel/Klient je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty, pokud nebylo předem dohodnuto jinak.

6.3. Objednatel/Klient ručí ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele.

  1. Práva a povinnosti ČD

7.1. ČD může Objednateli/klientovi poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/sou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jsou k tíži ČD.

7.2. ČD je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

  1. Jurisdikce

8.1. Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytnutím ubytování ze strany ČD včetně souvisejících služeb ČD se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu ČD bez ohledu na sídlo/bydliště Objednatele/Klienta.

  1. Ostatní ujednání

9.1. Za hrubé porušení domovního řádu penzionu má ČD právo, po dohodě s Objednatelem, ukončit pobyt bez náhrady, popř. účtovat Klientovi smluvní pokutu až do výše celé vratné zálohy dle odst. 2.2. nebo paušálně 1.000,- Kč/pokoj.

9.2. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 28.5.2016.